Cấu trúc The … the … (càng … càng): được dùng để đề cập đến hai hành động xảy ra cùng lúc. và tiến triễn như nhau

The + comparative + S + V, the + comparative + S + V

The + so sánh hơn + mệnh đề, the + so sánh hơn + mệnh đề

Ví dụ:
The richer I get, the happier I am.
(Tôi càng giàu thì càng hạnh phúc)
The more you study, the smarter you will become.
(Bạn càng học nhiều thì bạn càng thông minh hơn thôi)

(short adj/adv + ER) AND (short adj/adv + ER)

Ví dụ:
He is getting older and older.
(Càng ngày anh ta càng già đi)

MORE AND MORE + long adj/adv

Ví dụ:
Today, more and more people have smartphones.
(Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người dùng điện thoại thông mình)

LESS AND LESS + long adj/adv

Ví dụ:
As a result, there are less and less people reading book.
(Kết quả là, càng càng càng có ít người chịu đọc sách)

SO SÁNH ĐA BỘI

Là loại so sánh gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba. Trong cấu trúc này không được dùng so sánh hơn kém mà phải dùng so sánh bằng.

S + V + bội số (twice, three, four times,…) + AS + much / many / adj / adv + AS + noun/ pronoun

Ví dụ:
These shoes cost twice as much as those.
(Đôi giày này đắt gấp 2 lần đôi giày kia)
The Bitexco Tower is three times as tall as Park Hyatt Hotel.
(Toà nhà Bitexco câp gấp 3 lần khách sạn Park Hyatt)


      Video Học Tập