fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 18/11/2019 ĐẾN 24/11/2019

Monday

ENGLISH GUIDE
Gram 13
Mr Thắng
SPEAK NOW
Lesson 7
Mr Thành
PRE IELTS
Speaking 5
Ms Đào
PRE IELTS
Reading 1
Ms Vy

Tuesday

TEENS 1
Gram 33
Mr Thành
TEENS 1
Gram 14
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 1
Ms Đào
TOEIC RUN 450-500
Toeic 11
Mr Thắng
SPEAK NOW
Lesson 1
Ms. Lan Chi
IELTS MASTER
Speaking 1
Mr Thành

Wednesday

TEENS 2
Lesson 3
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Pron 6
Mr Thành
PRE IELTS
Reading 5
Mr Trọng
PRE IELTS
Listening 1
Ms Đào

Thursday

ENGLISH GUIDE
Gram 2
Ms Đào
TOEIC RUN 450-500
Toeic 12
Mr Thắng
SPEAK NOW
Lesson 2
Ms. Lan Chi
IELTS MASTER
Writing 1
Mr Trọng

Friday

TEENS 2
Lesson 4
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Gram 14
Mr Thắng
SPEAK NOW
Lesson 8
Mr Thành
PRE IELTS
Writing 5
Mr Trọng
PRE IELTS
Speaking 1
Ms Đào

Saturday

ENGLISH GUIDE
Gram 14
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Pron 5
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 5
Mr Thành
TEENS 1
Gram 8
Mr Thắng
TEENS 1
Gram 16
Mr Thắng
TEENS 1
Gram 34
Mr Trọng
TEENS 1
Pron 6
Ms Đào
PRE IELTS
L-S 3
Mr Thành
ENGLISH GUIDE
Pron 2
Ms Vy
IELTS MASTER
R-L 1
Mr Trọng

Sunday

ENGLISH GUIDE
Pron 7
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 10
Ms Đào
ENGLISH GUIDE
Gram 6
Mr Thành
TEENS 1
Gram 17
Mr Thắng
TEENS 1
Pron 3
Ms Vy
PRE IELTS
W-R 4
Mr Trọng