THỜI KHÓA BIỂU
TỪ NGÀY 03/12 ĐẾN 09/12

Monday

IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 5
Mr Tuấn
ENGLISH GUIDE
Gram 2
Ms Uyên
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 5
Mr Duy
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 5
Mr Trọng

Tuesday

IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 4
Mr Quân
ENGLISH GUIDE
Gram 13
Ms Kim
SPEAK NOW
Lesson 2
Mr Tuấn
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 2
Mr Trọng
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Speaking 3
Mr Quân

Wednesday

IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 6
Mr Tuấn
ENGLISH GUIDE
Pron 2
Mr Michal
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 7
Ms Uyên

Thursday

IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Speaking 2
Mr Quân
ENGLISH GUIDE
Pron 6
Mr Michal
SPEAK NOW
Lesson 3
Ms Kim
PRE IELTS 4.0 - 4.5
R-W 1
Ms Uyên
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 3
Mr Trọng
IELTS ADVANCED 6.5-7.0+
Writing 5
Mr Quân

Friday

ENGLISH GUIDE
Gram 3
Ms Uyên
PRE IELTS 4.0 - 4.5
Speaking 5+6
Mr Tuấn
IELTS MASTER 5.5 - 6.0
R-L 6
Mr Trọng

Saturday

IELTS MASTER 5.5 - 6.0
Writing 2
Mr Quân

Sunday

X