fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 09/12/2019 ĐẾN 15/12/2019

Monday

PRE IELTS
R-W 5
Ms.Vân Anh
IELTS ADVANCED
Writing 4
Mr Duy

Tuesday

SPEAK NOW
Lesson 2
Ms Kate
IELTS MASTER
Writing 2
Mr Tuấn

Wednesday

Thursday

SPEAK NOW
Lesson 2
Mr.Bình
IELTS MASTER
R-L 4
Ms Uyên

Friday

PRE IELTS
Listening 5+6
Mr Tuấn
IELTS ADVANCED
R-L 2
Ms Uyên
ENGLISH GUIDE
Tutor
Mr.Bình

Saturday

ENGLISH GUIDE
Pron 7
Ms Kate
TOEIC RUN 450-500
Lesson 11
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER
Speaking 5
Mr Duy
IELTS MASTER
Speaking 4
Mr Tuấn
IELTS ADVANCED
Speaking 7
Mr Tuấn

Sunday

ENGLISH GUIDE
Gram 11
Mr.Bình
TOEIC RUN 450-500
Lesson 12
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER
Writing 10
Mr Tuấn
IELTS ADVANCED
Writing 8
Ms Uyên