Thời Khóa Biểu Từ 17/09 đến ngày 23/09     


STT Time Class Teacher Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09
1 T7: 14.00-17.00
CN: 15.00-17.00
Private Đăng
R-L-W (30h): 22
S (5): 1
Quân
Michal
Michal - Quân
S 2 - W6
Quân
R-L 6
3 14.00-17.00 Pre int 18/9
S-L (8): 2-2
W-R (8): 2-2
Tuấn
Linh
Uyên
Tuấn
S 3+4
Uyên
R-W 3
Tuấn
S 5+6
Uyên
R-W 4

4 14.00-16.30 Im.int 30.8
S (6): 3
R-L (12): 7
W (12): 6
Trang
Quân
Quân
Writing 7
Trang
R-L 8
Quân
Writing 8
Trang
R-L 9
Quân
Speaking 4
5 18.30-20.30 English Guide 24/8
Gram (15): 7
Pron (9): 4
Trang
Kate
Kate
Pron 5
Trang
Gram 8
Trang
Gram 9
6 18.30-20.30
English Guide 21/09
Gram (15):
Pron (9):
Kim
Michal
Kim
Gram 2
Kim
Gram 2
Michal
Pron 1
7 18.30-20.30
Speak Now 20/9
SN (16): 1

Tuấn
Michal
Tuấn
Les 2
Michal
Les 3
8 18.00-21.00Pre 25/9
S-L (8):
W-R (8):
Trang
Duy
Trang
R-W 1
Duy
Listening 1+2
10 18.00-21.00
Pre 22/8
S-L (8): 6-4
W-R (8): 5
Quân
Uyên
Tuấn
Quân
Listening 5+6
Uyên
R-W 6
11

12 18.30-21.00

Ielts Master 17/8
S (7): 5
R+L (12): 2
W (12): 6
Quân
Kate
Trọng
Trọng
R-L 3
Trọng
R-L 4

Quân
Writing 7

13 18.30-21.00
T7: 18.00-20.30
Ielts Master 18/9
S (7): 1
R+L (12): 1
W (12): 1
Kate
Uyên
Quân
Kate
Speaking 2

Quân
R-L 2

Uyên
Writing 2
6-8.30pm
14 18.30-21.00
T7: 18.00-20.30Adv 21/8
R-L (6): 4
S (7): 5
W (8): 4
Kate
Trọng
Quân
Quân
Writing 5
Trọng
R-L 5
Kate
Speaking 6
6-8.30pm