Thời Khóa Biểu Từ 13/08 đến ngày 18/08     


STT Time Class Teacher Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08
2 10am
12pm
Private IM H
(48h): 10
Quân Quân
Listening 2
Quân
W 3
Quân
S 2
3 2.30-5PM Pre.int 1/8
S-L (8): 2-4
R-W (8): 3
Uyên
Quân
Uyên
R-W 4
Quân
Spk 3+4
Uyên
R-W 5
Quân
Lis 5+6
4 2.30-5PM Im.int 23.7
S (6): 3
R-L (12): 6
W (12): 6
Trang
Quân
Quân
W 7
Trang
R-L 7
Quân
W 8
Trang
R-L 8
Quân
S 4
5 6.30-8.30pm English Guide 24/7
Gram (15): 6
Pron (9): 3
Uyên
Kate
Kate
Pron 4
Uyên
Gram 7
Uyên
Gram 8
6 6.30-8.30pm Speak Now 23/7
SN (16): 6
Linh Linh 7 Linh 8
7 6-9PM
Pre 17/7
S-L (8): 4-4
W-R (8): 4
Quân
Uyên
Uyên
R-W 4
Quân
Lis 5+6
8 6-9PMPre 20/6
S-L (8): 8-8
W-R (8): 7
Trang
Uyên
Trọng
Uyên
R-W 8
9 6.30-9pm
Ielts Master 29/6
S (7): 5
R+L V3(12): 6
W (12): 5
Trang
Kate
Trọng
Trọng
R-L 7
Trang
Writing 6
Kate
Speaking 6
10 6.30-9pm Ielts Master 17/8
S (7):
R+L (12):
W (12):
Trang
Kate
Trọng
Trọng
R-L 1
11 6.30-9PM

Adv 6/7
S (7): 4
W (8): 6
Kate
Trang
Quân
Kate
Speaking 5
Trang
Writing 7