Thời Khóa Biểu Từ 08/10 đến ngày 14/10     


STT Time Class Teacher Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10
1 18.30-20.30 English Guide 27/8
Gram (15): 13
Pron (9): 3
Duy
Liam
Liam
Pron 5
Liam
Pron 6
Duy
Gram 14
2 18.00-21.00 Pre 29/8
S-L (8): 6-6
W-R (8): 7
Tuấn
Uyên
Uyên
R-W 7
Tuấn
Listening 7+8
3 18.30-20.30 Speak Now 6/9
SN (16): 9
Tuấn
Michal
Michal
L10
Tuấn
L11
4 14.00-16.00 English Guide 29/9
Gram (15): 2
Pron (9): 2
Tuấn
Michal
Tuấn
Gram 3
Michal
Pron 3
5 10.00-12.00 Private Hương - Việt
W (9):
R (6):
S-L (10): 5
Tuấn
Quân
Quân
Writing 1
Quân
Reading 1
Tuấn
Speaking 1
6 10.00-12.00 Workshop Tuấn Tuấn
Topic 6