fbpx

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN
TỪ NGÀY 01/06/2020 ĐẾN 07/06/2020

Monday

SPEAK NOW
Lesson 5
Uyên Ms.
ENGLISH GUIDE
OFF
Mr.Bình
PRE IELTS
Speaking 3
Ms.Vân Anh
PRE IELTS
Listening 7+8
Mr.Bình
IELTS MASTER
Writing 3
Mr Tuấn
IELTS MASTER
Writing 10
Ms Uyên
IELTS ADVANCED
Speaking 3
Minh Ms.

Tuesday

ENGLISH GUIDE
Gram 7
Mr.Bình
IELTS MASTER
Writing 11
Minh Ms.

Wednesday

IELTS ADVANCED
Writing 4
Trúc Ms.
PRE IELTS
Reading 3
Ms.Vân Anh
SPEAK NOW
Lesson 6
Uyên Ms.
IELTS MASTER
R-L 3
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER
R-L 11
Mr Tuấn
ENGLISH GUIDE
Gram 14
Mr.Bình

Thursday

ENGLISH GUIDE
Pron 4
Mr. Hoàng Duy
IELTS MASTER
R-L 8
Mr.Bình

Friday

IELTS ADVANCED
R-L 4
Mr Tuấn
IELTS MASTER
Speaking 4
Trúc Ms.
IELTS MASTER
Writing 11
Ms Uyên
PRE IELTS
Writing 3
Mr. Hoàng Duy
PRE IELTS
R-W 8
Ms.Vân Anh
ENGLISH GUIDE
Pron 6
Ms Kate

Saturday

ONLINE IELTS 5.0-5.5
Speaking 1
Minh Ms.
TOEIC RUN 450-500
Lesson 7
Mr. Hoàng Duy
ENGLISH GUIDE
Gram 8
Mr.Bình
SPEAK NOW
Lesson 7
Ms Kate
IELTS MASTER
Speaking 5
Mr Tuấn

Sunday

TOEIC RUN 450-500
Lesson 8
Mr. Hoàng Duy
SPEAK NOW
Lesson 8
Ms Kate