Từ vựng tiếng Anh về các loại “Rau, củ, quả”

Từ vựng về rau, củ quả

1) Từ vựng về các loại rau:

Thai Basil: /taɪ ˈbæz.əl/ Húng Quế
Cilantro: /sɪˈlæn.trəʊ/ Ngò Gai
Fish Mint: /ˈfɪʃ mɪnt/ Diếp Cá
Bitter Herb: /ˌbɪt.ə hɜːb/ Rau Đắng
Vietnamese Coriander: /ˌvjet.nəˈmiːz ˌkɒr.iˈæn.dər/ Rau Răm
Vietnamese Balm: /ˌvjet.nəˈmiːz bɑːm/ Kinh Giới
Cilantro: /sɪˈlæn.trəʊ/ Ngò Mùi
Rice Paddy: /ˈraɪs ˌpæd.i/ Ngò ôm
Pennywort: /ˈpen.i.wɜːt/ Rau Má
Spearmint: /ˈspɪəmɪnt/ Húng Lủi
Peppermint: /ˈpepəmɪnt/ Húng Cây
Watercress: /ˈwɔːtəkres/ Xà Lách Son
Pepper Elder: /ˈpepə ˈeldə(r)/ Rau càng Cua
Water Spinach: /ˈwɔːtə(r) ˈspɪnɪtʃ/ Rau Muống
Mustard Leaves: /ˈmʌstəd liːvz/ Cải Xanh
Lettuce /ˈletɪs/ rau xà lách
Celery: /ˈseləri/ cần tây
Herb /hɜːb/ cây cỏ nói chung
Cauliflower /ˈkɒliflaʊə(r)/ súp lơ
Broccoli /ˈbrɒkəli/ bông cải xanh
Cabbage /ˈkæbɪdʒ/ bắp cải
Spinach /ˈspɪnɪtʃ/ cải bó xôi

2) Từ vựng về các loại củ quả:

Eggplant: /ˈeɡplɑːnt/ cà tím
Beet: /biːt/ củ dền
Pepper: /ˈpepə(r)/ ớt chuông
Yam: /jæm/ khoai mỡ
Asparagus /əˈspærəɡəs/ măng tây
Radish /ˈrædɪʃ/ củ cải
Turnip /ˈtɜːnɪp/ củ cải
Bean sprouts /ˈbiːn spraʊts/ giá
Corn: /kɔːn/ Ngô
Cucumber: /ˈkjuːkʌmbə(r)/ Dưa chuột
Potato: /pəˈteɪtəʊ/ Khoai tây
Tomato: /təˈmɑːtəʊ/ Cà chua
Carrot: /ˈkærət/ Cà rốt
Pumpkin: /ˈpʌmpkɪn/ bí đỏ
Marrow: /ˈmærəʊ/ Bí xanh:
string bean: /ˌstrɪŋ ˈbiːn/ Đậu đũa:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *