Outline Video Bài Giảng + Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản

ĐĂNG KÝ: tại đây

Phần 1: Thì

Bài 1 Định nghĩa Thì
Bài 2 Các dạng của động từ
Bài 3 Hình thành công thức Thì
Bài 4 Công thức Thì ở thể phủ định
Bài 5 Công thức Thì ở thể nghi vấn
Bài 6 Khái quát cách dùng Thì
Bài 7 Cách dùng Hiện tại đơn
Bài 8 Cách dùng Hiện tại tiếp diễn
Bài 9 Cách dùng Hiện tại hoàn thành, Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Bài 10 Cách dùng Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn
Bài 11 Cách dùng Quá khứ hoàn thành
Bài 12 Cách dùng Tương lai đơn, Tương lai tiếp diễn, Tương lai hoàn thành
Bài 13 Phân biết nhóm các thì Tiếp diễn và Hoàn thành
Bài 14 Cách dùng Tương lai đơn, Hiện tại đơn

Phần 2: Câu bị động

Bài 15 Điều kiện chuyển sang Câu bị động
Bài 16 Các bước chuyển Câu chủ động sang Câu bị động
Bài 17 Công thức Câu bị động ở các thì Hiện tại
Bài 18 Công thức Câu bị động ở các thì Quá khứ
Bài 19 Công thức Câu bị động ở các thì Tương lai
Bài 20 Giải bài tập Câu bị động
Bài 21 Chuyển Câu bị động có các động từ đặc biệt

Phần 3: Câu điều kiện – điều ước

Bài 22 Câu điều kiện và điều ước

Phần 4: Mệnh đề quan hệ Who, Whom, Which, That, Whose, Where, When, Why

Bài 23 Giới thiệu Mệnh đề quan hệ
Bài 24 Sử dụng Mệnh đề quan hệ với Who
Bài 25 Sử dụng Mệnh đề quan hệ với Whom
Bài 26 Sử dụng Mệnh đề quan hệ với Which
Bài 27 Sử dụng Mệnh đề quan hệ với That
Bài 28 Sử dụng Mệnh đề quan hệ với Whose
Bài 29 Ví dụ Mệnh đề quan hệ
Bài 30 Sử dụng Mệnh đề quan hệ với Where
Bài 31 Sử dụng Mệnh đề quan hệ với When
Bài 32 Sử dụng Mệnh đề quan hệ với Why

Phần 5: Câu tường thuật

Bài 33 Câu tường thuật là gì?
Bài 34 Tường thuật câu phát ngôn
Bài 35 Tường thuật câu hỏi W-H
Bài 36 Tường thuật câu hỏi Yes – No
Bài 37 Tường thuật câu mệnh lệnh

Phần 6: Từ loại

Bài 38 Các từ loại
Bài 39 Danh từ
Bài 40 Động từ
Bài 41 Tính từ
Bài 42 Trạng từ

Phần 7: Câu so sánh

Bài 43 Các mẫu Câu so sánh
Bài 44 So sánh bằng
Bài 45 So sánh hơn
Bài 46 So sánh nhất

Phần 8: Gerund, To infinitive

Bài 47 Nhóm động từ Make/Let/Help/Have và tri giác
Bài 48 Nhóm động từ và cụm từ theo sau bởi V-ing
Bài 49 Nhóm động từ theo sau bởi cả V-ing hoặc nguyên mẫu có To
Bài 50 Sau giới từ thì động từ ở dạng V-ing
Bài 51 Sau công thức bị động, động từ ở dạng To infinitive
Bài 52 Các trường hợp khác trường hợp trên, động từ dùng ở To infinitive

Phần 9: Mẫu câu So/Such/Too/Enough

Bài 53 Quy tắc chung các mẫu câu So/Such/Too/Enough
Bài 54 Mẫu câu So … that
Bài 55 Mẫu câu Such … that
Bài 56 Mẫu câu Too … to
Bài 57 Mẫu câu Enough … to

 

ĐĂNG KÝ: tại đây

Leave a Comment

Your email address will not be published.